Fundacja

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie „Pomoc Maltańska” została ustanowiona przez stowarzyszenie Związek Polskich Kawalerów Maltańskich Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników Świętego Jana Jerozolimskiego zwanego Rodyjskim i Maltańskim z siedzibą w Krakowie.

 

Cele Fundacji:

 • prowadzenie działalności na rzecz ratowania życia, zdrowia oraz ochrony mienia ludzkiego
 • podnoszenie umiejętności w działaniach ratowniczych oraz innych zmierzających do ochrony życia, zdrowia i mienia
 • rozwijanie umiejętności pracy w zespole i współdziałania dla ratowania życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia
 • podnoszenie poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie opieki medycznej oraz ratownictwa przedmedycznego
 • działanie na rzecz poprawienia bezpieczeństwa publicznego
 • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działanie na rzecz osób i grup osób szczególnie potrzebujących, wykluczonych społecznie i marginalizowanych
 • prowadzenie dzieł maltańskich
 • organizowanie wypoczynku, działalność lecznicza i rehabilitacyjna
 • działalność kulturalna
 • działalność szkoleniowa
 • działalność wydawnicza
 • działanie w zakresie pomocy społecznej.

 

Cele Fundacji realizowane są poprzez:

 • wspieranie działalności osób oraz jednostek zajmujących się ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia
 • sprawowanie opieki medycznej
 • prowadzenie własnych ośrodków szpitalnych, ratowniczych, opieki medycznej i szkoleniowych
 • wspieranie działalności ośrodków szpitalnych, ratowniczych, opieki medycznej i szkoleniowych
 • współdziałanie z profesjonalnymi służbami ratowniczymi oraz innymi służbami porządku publicznego
 • współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz organizacjami samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi, także zagranicznymi i międzynarodowymi, których działalność wiąże się z celami Fundacji
 • prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie celów Fundacji
 • szkolenie osób niepełnosprawnych adekwatnie do ich możliwości psychomotorycznych
 • prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej w zakresie celów Fundacji,
 • udzielanie finansowego i organizacyjnego wsparcia osobom i jednostkom realizującym cele Fundacji
 • inicjowanie, organizowanie i wspieranie przedsięwzięć na rzecz ratowania życia i zdrowia ludzkiego oraz ochrony mienia
 • promocję i reklamę działań związanych z celami Fundacji
 • popularyzowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu
 • wspieranie wszystkich przedsięwzięć realizowanych przez Fundatora.

 

Źródło: www.zakonmaltanski.pl

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress