Projekt Barczewo

„Poprawa jakości opieki długoterminowej w regionie, poprzez modernizację i wyposażenie barczewskiej Filii Szpitala Pomocy Maltańskiej w Olsztynie”

Szpital chorób zakaźnych w Barczewie został za­mknięty w 1997 roku. Budynek stal pusty aż do 2009 roku, kiedy Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego prze­kazał go Powiatowi Olsztyńskiemu, który szybko znalazł po­mysł na funkcjonowanie lego obiektu otwarcie w Barczewie szpitala dla osób przewlekle chorych, które wymagają stałej opieki.

Na mocy umowy o dofinansowanie zawartej 30 listo­pada 2009 roku z Województwem Warmińsko-Mazurskim ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Ma­zury na lata 2007-2013. Powiat Olsztyński uzyskał dofinanso­wanie na realizację projektu pn. „Poprawa jakości opieki dłu­goterminowej w regionie poprzez modernizację i wyposaże­nie barczewskiej Filii Szpitala Pomocy Maltańskiej w Olsz­tynie”. Wartość całkowita przedsięwzięcia inwestycyjnego to 12 287 426,59 zł. w tym wartość dofinansowania 6011815,25 zl oraz wartość wkładu niepieniężnego Powiatu Olsztyńskiego 3 810 990,00 zł. Pozostałe środki to finansowy wkład własny Powiatu Olsztyńskiego i Fundacji Polskich Kawalerów Mal­tańskich.

Wejście główne przed remontem

Wejście główne po remoncie

W 2010 roku rozpoczęto roboty budowlane, które za­kończyły się w czerwcu 2012 roku.

Prace objęły nie tylko gruntowny remont znisz­czonego szpitala, ale również zagospodarowanie terenu.

Dodatkowo wyremontowano budynek letniej świetlicy znajdującej się przy szpitalu, która posłuży pacjentom jako miej­sce odpoczynku i spotkań z rodziną.

Świetlica letnia przed remontem

Świetlica letnia po remoncie

Na parterze część główną budynku przeznaczono na sale z łóżkami wraz z pomieszczeniami pomocniczymi. Jest to część służąca długoterminowemu pobytowi pacjentów będą­cych w lepszej kondycji zdrowotnej. Z tego względu skrzydło parteru spełnia funkcję zabiegowo-rehabilitaeyjną gdzie pa­cjenci będą korzystali z różnego rodzaju terapii leczniczych.

Poddasze przed i po remoncie

Na piętrze, podobnie jak na parterze, w części głównej zlokalizowano sale z łóżkami. Jest to część przeznaczona na długoterminowy pobyt pacjentów w stanach ciężkich.

Natomiast skrzydło szpitala, w którym zainstalowano m.in. 15 łóżek respiratorowyeh. w całości przeznaczono do pełnienia funkcji intensywnej opieki medycznej.


Nowe sale, korytarze i wyposażenie szpitala

Niski parter stanowi głównie zaplecze szpitala oraz pomieszczenia administracyjne. Natomiast na najwyższej kondygnacji budynku – poddaszu, planuje się stworzyć sale do zajęć terapii zajęciowej.

Partnerem inwestycji w Barczewie jest Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie, która wraz z Liderem Projektu Powiatem Olsztyńskim zadbała o wyposażenie placówki w sprzęt medyczny (m. in. nowe łóżka, wózki inwalidzkie, wanny z hydromasażem i specjalistycznymi podnośnikami dla osób leżących, zestawy do udzielania pierwszej pomocy). Do zadań Partnera należało również podpisanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Za prowadzenie placówki, jako jej operator, odpowiedzialna jest jednostka Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich, tj. Szpital Powiatowy Pomocy Maltańskiej pw. bł Gerarda.

W nowym Szpitalu Powiatowym Pomocy Maltańskiej w Barczewie miejsce znajdzie ok. 70 pacjentów.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress