Zasady przyjęć

Do naszego zakładu mogą być przyjęci pacjenci, którzy:

 • – wymagają przewlekłej wentylacji mechanicznej przy użyciu respiratora
 • – są w stanie wegetatywnym /apalicznym/, np. w wyniku nagłego zatrzymania krążenia /NZK/ lub przebycia urazu czaszkowo – mózgowego
 • – mają rozpoznaną przewlekłą chorobę neurologiczną skutkującą niepełnosprawnością, np. udar mózgu, wieloogniskowe naczyniopochodne uszkodzenie mózgu, stwardnienie rozsiane /SM/ i stwardnienie boczne zanikowe /SLA/, miastenia, choroba Parkinsona itp.
 • – przebyli urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego, urazy wielonarządowe itp.
 • – mają rozpoznaną chorobę otępienną typu Alzheimera, naczyniowego, parkinsonowskiego itp. w ostatnich stadiach choroby
 • – mają powikłania w przebiegu chorób przewlekłych, np. cukrzycy, chorób reumatycznych, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłej niewydolności krążeniowo – oddechowej itp.

oraz ponadto:

 • – w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel uzyskali od 0 do 40 pkt.

Do zakładu nie mogą być przyjęte osoby:

 • – w ostrej fazie choroby psychicznej
 • – uzależnione od alkoholu i substancji psychoaktywnych
 • – w terminalnej fazie choroby nowotworowej
 • – dzieci

Prosimy również o przeczytanie informacji odnośnie warunku koniecznego do przyjęcia pacjenta: Informacja

INFORMACJA – TRYB KIEROWANIA ŚWIADCZENIOBIORCY DO ZOL / ZPO

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. Nr 140, poz. 1147, z późn. zm.), świadczenia gwarantowane udzielane w warunkach stacjonarnych, są udzielane świadczeniobiorcy wymagającemu ze względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagającemu hospitalizacji w oddziale szpitalnym, który w ocenie skalą poziomu samodzielności, zwaną dalej „skalą Barthel”, otrzymał 40 punktów lub mniej.


Podstawą
umieszczenia świadczeniobiorcy w zakładzie opiekuńczo – leczniczym bądź pielęgnacyjno – opiekuńczym są następujące dokumenty:
WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU, z którym może wystąpić:
– świadczeniobiorca ubiegający się o skierowanie do zakładu albo
– przedstawiciel ustawowy ww. osoby lub
– inna osoba – za zgodą osoby wskazanej
– podmiot leczniczy – za zgodą osoby wskazanej
KARTA OCENY wystawiona przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego – przed przyjęciem świadczeniobiorcy do zakładu opiekuńczego, a w przypadku nie dołączenia przedmiotowego dokumentu do wniosku, kartę oceny wypełnia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego wystawiający skierowanie do zakładu pod warunkiem wypełnienia przez pielęgniarkę karty oceny w części dotyczącej skali Barthel, lub lekarza i pielęgniarkę danego zakładu opiekuńczego;
ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE stwierdzające, że świadczeniobiorca ubiegający się o skierowanie do zakładu ze względu na stan zdrowia wymaga całodobowej pielęgnacji, opieki lub rehabilitacji i nie wymaga hospitalizacji;
WYWIAD PIELĘGNIARSKI przeprowadzony przez: pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego albo pielęgniarkę podmiotu leczniczego, w którym świadczeniobiorca ubiegający się o skierowanie do zakładu przebywa
SKIEROWANIE wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego:
– do zakładu opiekuńczo-leczniczego – wydane na pobyt stały albo na czas określony
– do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego – wydane na czas określony
dokumenty stwierdzające wysokość dochodów świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do zakładu albo osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt w zakładzie, w szczególności:
DECYZJĘ ORGANU EMERYTALNO-RENTOWEGO ustalającego wysokość emerytury albo renty /do decyzji załącza się ZGODĘ ŚWIADCZENIOBIORCY ubiegającego się o skierowanie do zakładu na potrącanie opłaty za pobyt w zakładzie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalno-rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, lub
DECYZJĘ O PRZYZNANIU ZASIŁKU STAŁEGO WYRÓWNAWCZEGO LUB RENTY SOCJALNEJ; do decyzji załącza się ZGODĘ ŚWIADCZENIOBIORCY ubiegającego się o skierowanie do zakładu albo przedstawiciela ustawowego do odbioru tych należności przez zakład
kserokopia dowodu osobistego.

Skierowanie do ZOL /ZPO wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego powinno zawierać:
1) oznaczenie podmiotu wystawiającego skierowanie:
• nazwę podmiotu i adres podmiotu wraz z numerem telefonu
• kod identyfikacyjny stanowiący I część systemu resortowych kodów identyfikacyjnych – w przypadku podmiotu leczniczego
• nazwę jednostki organizacyjnej oraz jej kod resortowy stanowiący V część systemu resortowych kodów identyfikacyjnych – w przypadku podmiotu leczniczego
• nazwę komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych oraz jej kod resortowy – w przypadku podmiotu leczniczego
• numer wpisu do rejestru prowadzonego przez okręgową izbę lekarską – w przypadku indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej;
2) oznaczenie pacjenta:
• nazwisko i imię (imiona), datę urodzenia, oznaczenie płci,
• adres miejsca zamieszkania,
• numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
• w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.

Wniosek wraz z wymienionymi dokumentami składa się do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który na podstawie dokumentów, uwzględniając w miarę możliwości dokonanie wyboru zakładu przez świadczeniobiorcę ubiegającego się o skierowanie, wydaje opinię co do skierowania tej osoby do określonego zakładu.
Skierowanie do zakładu wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego wraz z dokumentami, lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, który wystawił skierowanie, świadczeniobiorca albo jego przedstawiciel ustawowy, lub – za zgodą świadczeniobiorcy albo jego przedstawiciela ustawowego – inna osoba lub podmiot leczniczy, przekazuje kierownikowi odpowiedniego zakładu (kopię wniosku zatrzymuje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego).
Na podstawie przedmiotowych dokumentów świadczeniobiorca jest przyjmowany do zakładu w terminie 12 miesięcy od dnia wydania skierowania. Jeżeli w terminie 3 miesięcy od wydania skierowania świadczeniobiorca nie zostanie przyjęty do zakładu z powodu braku miejsc, jest wpisywany na listę oczekujących prowadzoną przez zakład. Świadczeniobiorca skierowany powinien być przyjęty do zakładu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia wydania skierowania.
Kierownik zakładu zawiadamia pisemnie świadczeniobiorcę skierowanego, jego przedstawiciela ustawowego, lub – za zgodą świadczeniobiorcy albo jego przedstawiciela ustawowego – inną osoba lub podmiot leczniczy, w którym świadczeniobiorca przebywa, o terminie przyjęcia do zakładu. O przyjęciu do zakładu świadczeniobiorcy skierowanego kierownik zakładu zawiadamia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który wystawił skierowanie do zakładu.
Zgodnie z przepisami prawnymi w przypadkach nagłych wynikających ze zdarzeń losowych i uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy, lekarz ubezpieczenia zdrowotnego może wydać skierowanie do zakładu na czas określony bez zachowania wyżej określonego trybu, a przyjęcie do zakładu może nastąpić poza kolejnością.

UWAGI

W przypadku, gdy osoba kierowana do zakładu jest nieświadoma w podejmowaniu swoich decyzji lekarz na zaświadczeniu powinien zaznaczyć: brak kontaktu słowno-logicznego.

Jeżeli pacjent/ka jest świadomy/a w podejmowaniu swoich decyzji, ale z powodu choroby /np. niedowład kończyn górnych/ nie jest możliwe złożenie podpisu lekarz stwierdza, że: w jego obecności pacjent/ka wyraził/a zgodę na pobyt w ZOL.

W przypadku zaznaczenia w zaświadczeniu lekarskim choroby psychicznej wymagane jest zaświadczenie od lekarza psychiatry o następującej treści:
Pacjent/ka nie zagraża sobie i otoczeniu. Może przebywać w ZOL o profilu ogólnym.

Komplet dokumentów należy złożyć do zastępcy dyrektora ds. medycznych w siedzibie zakładu.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress