Projekt szkoleniowy

Projekt szkoleniowy

„Wzrost jakości opieki medycznej na Warmii i Mazurach przez wsparcie szkoleniowe NZOZ”

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt był realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Przedsięwzięcie było skierowane do przedsiębiorstw z województwa warmińsko -mazurskiego, działających w obszarze służby zdrowia. Jednym z nich był Szpital Pomocy Maltańskiej w Olsztynie udzielający świadczeń z zakresu opieki długoterminowej wobec osób przewlekle chorych.

 

Celem ogólnym projektu było zwiększenie do sierpnia 2011r. jakości świadczonych usług medycznych w ww. placówce przez podniesienie umiejętności zawodowych pracowników.

 

Cele szczegółowe:

 • zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem i zachowań asertywnych
 • poprawa umiejętności interpersonalnych w zakresie komunikacji i współpracy w zespole wśród pracowników
 • nabycie umiejętności komunikacji z pacjentem i jego rodziną
 • poprawa warsztatu pracy pielęgniarek z wykorzystaniem metody superwizji
 • zwiększenie możliwości wykorzystania potencjału pracowników, dzięki nabyciu przez kadrę kierowniczą wiedzy w zakresie coachingu

 

Pracownicy Szpitala Pomocy Maltańskiej w Olsztynie, w terminie styczeń 2011r. – sierpień  2011r., wzięli udział w następujących szkoleniach:

 • asertywność
 • radzenie sobie ze stresem
 • współpraca w grupie, budowanie zespołu, komunikacja interpersonalna
 • praca z pacjentem i jego rodziną
 • rozwiązywanie problemów w pielęgniarstwie metodą superwizji
 • moduł szkoleniowy dla kadry kierowniczej ze strategii zarządzania: coaching.

Wartością dodaną projektu było podniesienie standardu świadczonych usług przez firmę, wzrost zadowolenia pacjentów i ich rodzin, co bezpośrednio przełożyło się na poprawę pozytywnego postrzegania przez otoczenie, a co za tym idzie wzrost pozycji na rynku usług medycznych. Realizacja szkoleń i doradztwa zwiększyła wiedzę i kompetencje pracowników, podniosła ich samoocenę, co przełożyło się na poprawę funkcjonowania wybranych obszarów firmy i w dalszej perspektywie na wzrost konkurencyjności na rynku. Osiągnięcie rezultatów i produktów przyczyniło się do realizacji celów projektu, gdyż pracownicy z firmy objętej wsparciem zostali wyposażeni w wiedzę zgodną z potrzebami firmy i podnoszącą ich umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress