Czynniki jakości opieki w ZOL

Edyta Skolmowska
ANALIZA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA JAKOŚĆ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO – LECZNICZYM
W OPINII CZŁONKÓW RODZIN PACJENTÓW I PERSONELU MEDYCZNEGO

Celem pracy było zbadanie czynników wpływających na jakość opieki nad pacjentem w sprawowanej w stacjonarnym zakładzie opiekuńczo – leczniczym w opinii członków rodzin pacjentów i personelu medycznego zakładu.
Badania zostały przeprowadzone w sierpniu i wrześniu 2013 roku wśród członków rodzin obecnych i byłych pacjentów oraz pracowników medycznych zatrudnionych w Powiatowym Szpitalu Pomocy Maltańskiej pw. bł. Gerarda Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie „Pomoc Maltańska” Oddział w Barczewie.
Zadaniem respondentów było wybranie odpowiadającej im kategorii odpowiedzi na pytania postawione w kwestionariuszu ankiety lub uszeregowanie czynników wpływających na jakość opieki nad pacjentem w stacjonarnym zakładzie opiekuńczo – leczniczym w czterech obszarach jakości według ich ważności i znaczenia: warunki bytowe, organizacja opieki, komunikacja międzyludzka i stopień zaspokojenia potrzeb pacjenta.

GRAFICZNA PREZENTACJA WYBRANYCH WYNIKÓW BADAŃ


WNIOSKI KOŃCOWE
1. Istnieje zbieżność w ocenie czynników wpływających na jakość opieki zdrowotnej w zakładzie opiekuńczo – leczniczym wskazywanych przez członków rodzin pacjentów i pracowników medycznych zakładu. Tylko niewielki zakres czynników we wszystkich obszarach jakości różnił się w ocenie obu grup, przy czym rozbieżność ta nie była istotna. Stąd należy stwierdzić, że zarówno członkowie rodzin pacjentów zakładu jak i personel medyczny uznają w większości te same czynniki wpływające na jakość opieki zdrowotnej za istotne w hierarchii ważności.
2. Sprawowanie wcześniejszej opieki nad pacjentem obłożnie chorym w domu i tym samym posiadanie własnych doświadczeń w tym zakresie ma wpływ na ocenę stopnia spełnienia oczekiwań członków rodzin pacjentów dotyczących jakości opieki zdrowotnej w zakładzie opiekuńczo – leczniczym. Osoby posiadające takie doświadczenie wyżej oceniają stopień spełnienia oczekiwań w powyższym zakresie.
3. Długość pobytu pacjenta w zakładzie ma wpływ na ocenę stopnia spełnienia oczekiwań członków rodzin pacjentów dotyczących jakości opieki zdrowotnej. Niżej oceniają stopień spełnienia oczekiwań w ww. zakresie respondenci, których członkowie rodziny krótko lub bardzo długo przebywają w zakładzie.
4. Częstość odwiedzin chorego w zakładzie nie ma wpływu na ocenę stopnia spełnienia oczekiwań członków rodzin pacjentów dotyczących jakości opieki zdrowotnej.
5. Doświadczenie zawodowe i staż pracy personelu medycznego mają wpływ na ocenę stopnia spełnienia oczekiwań członków rodzin pacjentów dotyczących jakości opieki zdrowotnej w zakładzie. Pracownicy z dłuższym stażem pracy w zawodzie i zakładzie opiekuńczo – leczniczym niżej oceniają poziom spełnienia oczekiwań członków rodzin w zakresie jakości opieki niż ankietowani posiadający krótszy staż pracy.
6. Zawód medyczny i związane z tym stanowisko pracy w zakładzie mają wpływ na ocenę stopnia spełnienia oczekiwań członków rodzin pacjentów dotyczących jakości opieki zdrowotnej w zakładzie. Spełnienie oczekiwań członków rodzin pacjentów w powyższym zakresie najwyżej oceniły pielęgniarki i opiekunki medyczne.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress