Szpital – ZOL

Powiatowy Szpital Pomocy Maltańskiej pw. bł. Gerarda Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie „Pomoc Maltańska” Oddział w Barczewie

 

Podstawowym celem zakładu opiekuńczo – leczniczego jest udzielanie świadczeń z zakresu opieki długoterminowej osobom  z terenu całego kraju, a w szczególności:

 • osobom przewlekle chorym i niepełnosprawnym, u których proces intensywnego leczenia został zakończony, ale wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji, kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego, postępowania rehabilitacyjnego, u których istnieją przeciwwskazania do samotnego pozostania w domu
 • osobom chorującym na nieuleczalne, postępujące choroby w ich terminalnym okresie, poprawienie jakości życia chorych i ich rodzin w ostatnim okresie choroby i życia pacjenta
 • obłożnie chorym z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagających ciągłej terapii oddechowej za pomocą respiratora,
 • świadczenie usług transportowych.

Do podstawowych zadań zakładu opiekuńczo – leczniczego należy:

a) udzielanie stacjonarnych całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej w warunkach zakładu opiekuńczo – leczniczego (innych niż szpitalne), a w szczególności:

 • obejmowanie chorych opieką lekarską i pielęgniarską
 • łagodzenie cierpień fizycznych, psychicznych i duchowych
 • wspieranie rodzin w czasie trwania choroby
 • przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji
 • kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością.

b) prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno – leczniczej

c) organizowanie i prowadzenie oświaty zdrowotnej oraz edukacji medycznej w dziedzinie opieki długoterminowej

d) wnioskowanie w sprawach zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne

e) współdziałanie z instytucjami o podobnej działalności, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, organami samorządu terytorialnego, szkołami i uczelniami itp.

f) organizowanie innych form opieki medycznej w sytuacjach uzasadnionych potrzebami medycznymi i socjalnymi

g) organizowanie i koordynowanie wolontariatu w opiece długoterminowej

h)korzystanie z osiągnięć nauki i techniki medycznej w celu doskonalenia jakości opieki

i) współuczestniczenie w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób wykonujących zawód medyczny w bieżącym działaniu.

Struktura organizacyjna zakładu:

 • zakład opiekuńczo leczniczy
 • zakład opiekuńczo leczniczy dla pacjentów wentylowanych mechanicznie
 • dział rehabilitacji
 • dział farmacji szpitalnej
 • dział administracyjno – księgowy
 • dział techniczny

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress