Zasady udostępniania informacji o stanie zdrowia pacjenta

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI O STANIE ZDROWIA PACJENTA

 

 • informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela się osobom upoważnionym przez pacjenta lub opiekuna prawnego, w przypadku gdy pacjent nie jest w stanie samodzielnie wskazać osoby upoważnionej i jest ubezwłasnowolniony;
 • informacji udziela się osobie upoważnionej osobiście na miejscu w zakładzie;
 • w wyjątkowych przypadkach lekarz może udzielić informacji telefonicznie po uprzednim ustaleniu hasła kontaktowego z osobą upoważnioną;
 • w przypadku upoważnienia przez pacjenta dużej liczby członków rodziny do dostępu do informacji o jego stanie zdrowia lekarz udziela informacji jednej osobie wskazanej przez rodzinę pacjenta.

PODSTAWY PRAWNE

 USTAWA Z DNIA 6 LISTOPADA 2008R. O PRAWACH PACJENTA I RZECZNIKU PRAW PACJENTA

/DZ. U. 2009 NR 52 POZ. 417 Z PÓŹN. ZM./

 ART.13

 • „pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego”;

 ART. 14

 • 1 – „w celu realizacji prawa, o którym mowa w art. 13, osoby wykonujące zawód medyczny są obowiązane zachować w tajemnicy informacje związane z pacjentem, w szczególności ze stanem zdrowia pacjenta”;
 • 3 – „osoby wykonujące zawód medyczny (…), są związane tajemnicą również po śmierci pacjenta”;

 ART. 23

 • 1 – „pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych”;
 • 2 – „dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają ochronie określonej w niniejszej ustawie oraz w przepisach odrębnych”;

 ART. 26

 • 1 – „podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta”;
 • 2 – „po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia”;
 • 3 – „podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również:

– podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;

– organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;

– podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;

– ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;

– uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;

– organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;

– podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;

– zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;

– lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia;

– wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1, w zakresie prowadzonego postępowania;

– spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1;

– osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 i Nr 174, poz. 1039), w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia.

ART. 9 UST. 2 I ART. 26 UST. 1

„prawem pacjenta jest możliwość udzielenia upoważnienia do dostępu do dokumentacji medycznej osobie trzeciej”.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE RODZAJÓW I ZAKRESU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ORAZ SPOSOBU JEJ PRZETWARZANIA /DZ. U. 2010 NR 252 POZ. 1697 Z PÓŹN. ZM./

 • 8

„do wewnętrznej indywidualnej dokumentacji pacjenta dołącza się oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji medycznej /również po śmierci pacjenta/ albo oświadczenia o braku ww. upoważnień.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress