Global Fund For Forgotten People

Global Fund For Forgotten People – po polsku »

 logoimage002

 

PROJEKT:

„JESTEŚMY RÓWNIEŻ TAM, GDZIE JEST NADZIEJA I CIERPIENIE …”

 

CELE PROJEKTU

 • objęcie długookresową całodobową opieką medyczną większej liczby pacjentów w stanie wegetatywnym i / lub wymagających wentylacji mechanicznej oraz ich rodzin;
 • utworzenie ośrodka wzorcowego w zakresie opieki długoterminowej dla pacjentów w stanie wegetatywnym i / lub wymagających wentylacji mechanicznej z całej Polski; rozwijanie standardów terapeutycznych, szkolenie personelu medycznego w oparciu o działalność zakładu, rozwój wolontariatu i szkolenie wolontariuszy, organizowanie wzajemnych wizyt pomiędzy podobnymi ośrodkami w różnych krajach, organizacja konferencji i prowadzenie badań w zakresie opieki długoterminowej;
 • wdrożenie nowych terapii dla długoterminowych pacjentów w stanie wegetatywnym;
 • okresowe włączenie obywateli Ukrainy wymagających opieki i rehabilitacji po hospitalizacji w polskich szpitalach.

 

 

CEL I – DZIAŁANIA

Sprawowanie profesjonalnej całodobowej długoterminowej opieki medycznej pacjentów w stanie wegetatywnym i / lub wymagających przewlekłej wentylacji mechanicznej przez:

 • lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych, neurologii, anestezjologii i intensywnej terapii, pulmonologii, medycyny rehabilitacji, psychiatrii i chirurgii – ocena stanu pacjenta, kontynuacja leczenia, terapia żywieniowa itp.;
 • pielęgniarki specjalistki posiadające kwalifikacje w dziedzinie opieki długoterminowej i / lub anestezjologii i intensywnej terapii;
 • opiekunki medyczne posiadające kwalifikacje opiekuna medycznego;
 • fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych i neurologopedę;
 • psychologów klinicznych
 • intensywne leczenie odleżyn z wykorzystaniem nowoczesnych opatrunków oraz diety wysokobiałkowej
 • stymulacja wszystkich zmysłów w ramach terapii polisensorycznej
 • duchowe wsparcie udzielane przez kapelana placówki
 • wykorzystanie systemu multimedialnego Cyber – Oko do nawiązywania kontaktu z pacjentami w stanie minimalnej świadomości, którzy nie mogą komunikować się ze światem zewnętrznych z powodu deficytów neurologicznych
 • edukacja członków rodziny / opiekunów dotyczące metod opieki i pielęgnacji pacjentów obłożnie chorych, której celem jest przygotowanie ich do opieki nad przewlekle chorym w domu.

 

CEL II i III – DZIAŁANIA

 • opracowanie standardów postępowania terapeutycznego u pacjentów w podeszłym wieku w stanie wegetatywnym i / lub wymagających przewlekłej wentylacji mechanicznej;
 • szkolenia personelu medycznego – lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych itp.;
 • prowadzenie badań w dziedzinie opieki długoterminowej;
 • pozyskiwanie i szkolenie wolontariuszy dla potrzeb naszej placówki i opieki długoterminowej w Polsce;
 • organizowanie wzajemnych wizyt pomiędzy podobnymi ośrodkami w różnych krajach w celu wymiany osiągnięć i doświadczeń w opiece nad pacjentem w stanie wegetatywnym i / lub wymagającym przewlekłej wentylacji mechanicznej;
 • organizowanie konferencji i wydawanie publikacji związanych z działalnością naszego ośrodka.

 

CEL IV – DZIAŁANIA

Zapewnienie tymczasowej pomocy dla obywateli Ukrainy, którzy wymagają całodobowej opieki po hospitalizacji w polskich szpitalach, szczególnie w zakresie kontynuacji leczenia, rehabilitacji, przygotowania do samoopieki oraz indywidualnego wsparcia psychologicznego w zależności od ich stanu zdrowia.

 

 

PROJEKT – WYKORZYSTANIE DOTACJI

 • zakup sprzętu medycznego – respiratorów dla przewlekłej wentylacji mechanicznej i ssaków medycznych – objęcie opieką większą liczbę starszych osób wymagających tego rodzaju świadczeń opiekuńczo – leczniczych;
 • zakup lasera biomedycznego – szybsze leczenie odleżyn u pacjentów unieruchomionych w łóżku;
 • zakup profesjonalnego wyposażenia do sali terapii polisensorycznej – wdrożenie nowych metod terapii pacjentów polegających na pobudzaniu wszystkich zmysłów chorego, co ma duże znaczenie w procesie usprawniania pacjenta w stanie wegetatywnym;
 • zakup leków, środków medycznych jednorazowego użytku i pieluchomajtek.

 

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:   2014 – 2016

Global Fund For Forgotten People – English »

logoimage002

PROJECT:

 

WE ARE ALSO THERE WHERE THERE IS HOPE AND SUFFERING …”

 

OBJECTIVES OF THE PROJECT

 • assuming long-termprofessionalround the clockmedical careof more patientsin a vegetative stateand /or for those requiringmechanical ventilationalong with their families;
 • creating aflagship facility forthe above in the area of long-term care. Including patientsfrom across all of Poland; developingtherapeutic standards, training of medical staffon the basis ofthe hospital’s activities,aimed at attractingvolunteers andtrainingthem, organizing mutualvisitsbetweensimilar centersin different countries, the organization of conferences andpublishingscientific research reports/studies inthe field of long-term healthcare;
 • the introduction ofnew therapiesto improve conditions for long-term carepatientsin a vegetative state;
 • periodicinclusion of Ukrainian citizens whorequire careafter their hospitalizationinPolishhospitals,as may be required for the continuation of their treatment, rehabilitation, self-training, psychological support for each individual’shealth status.

 

 

OBJECTIVE I – ACTIONS

Professional, 24-hr., long-term medical care of patients in a vegetative state and / or requiring chronic mechanical ventilation, involving:

 • the exercise of medical care by specialists in the field of internal medicine, neurology, anesthesiology and intensive care, pulmonology, rehabilitation medicine, psychiatry and surgery – assessment of the patient’s condition, medical therapy, nutritional therapy, etc.
 • the exercise of 24-hr. care by nurses holding qualifications in the field of long-term care and / or anesthesia and intensive care. The execution of doctors’ instructions concerning medical treatment of patients, checking of vital signs, feeding through a nasal / gastric means or gastrostomy / PEG / special diet preparations, sanitation of the respiratory tracts in patients with a predetermined tube tracheotomy insertion or connected to a ventilator, oxygen therapy, intravenous needle insertion and care of catheters, parenteral nutrition, etc.
 • intensive treatment of bedsores and the use of modern high protein diet dressings according to the individual conditions of the patient and if necessary, the development of surgical bedsore wound applications
 • the exercise of 24-hr. care by highly qualified medical staff with particular emphasis on prevention of bedsores and other complications resulting from immobilization of the patient in bed
 • improving the condition of patients by kinesiotherapy, physiotherapy, massage therapy, speech therapy, and a variety of activities within the framework of occupational therapy
 • stimulation of all the senses in the context of polysensory therapy / implementing elements of Snoezelen therapy
 • psychological support granted by the patient’s clinical psychologist
 • spiritual support granted by the chaplain of the facility
 • the utilization of multimedia systems using Cyber – Eye to establish contact with the patients in a state of minimum consciousness, who, being mentally-disabled cannot communicate with the world because of neurological deficits. The Cyber – Eye System was proclaimed „the invention of the year 2012” on a world –wide scale and has been developed by scientists from the Gdansk University of Technology. Our center was given the opportunity to test it out as the only one inthe Warmia – Mazury Voivodeship and functions as one of four in all of Poland;
 • the education of family members / caregivers on healthcare methods for bedridden patient care, bedsore prevention, prevention of complications resulting from immobilization in bed, how to safely feed the patient by different routes, safe techniques for handling and lifting patients, care proceedings in the states of urinary incontinence. The goal is to prepare the family / caregivers to care for the chronically ill at home upon release from the hospital facility.

 

All activities will be conducted at the same time, taking into account the individual situation of each patient’s needs and opportunities while staying at the facility.

 

 

OBJECTIVE II AND III – ACTIONS

Creating a flagship facility for the above long-term care patients from across Poland by fulfilling a variety of tasks, such as:

 • development of standards for the therapeutic treatment of elderly patients in a vegetative state and / or requiring chronic mechanical ventilation
 • training of medical staff on the basis of the facility – doctors, nurses, physiotherapists, medical caregivers, etc.
 • conducting research in the field of long-term care in order to implement its findings in general medical – care practice
 • attracting and training volunteers for the long-term care requirements of the facility
 • organizing mutual visits between similar centers in different countries to exchange achievements and experience in specialized patient care and to obtain knowledge about new opportunities and care methods for long-term therapeutic care
 • organizing conferences and issuing publications on our activities and lessons learned.

 

 

OBJECTIVE IV – ACTIONS

Providing interim assistance to citizens of Ukraine who require long-term, 24-hr. care after hospitalization in Polish hospitals, especially in follow-up treatment, rehabilitation, self-training, individual psychological support for individual depending on their health status.

 

 

PROJECT – USE OF THE GRANT:

The grant will be used to:

 • purchase medical equipment in the form of 5 respirators for chronic mechanical ventilation, and 10 suction pumps, which will allow us to professionally assume a greater number of older people requiring this type of health care
 • purchase a laser whose operation will allow for faster treatment of pressure ulcers in our patients, who are immobilized in bed
 • purchase professional equipment to equip our poly-sensory therapy room, allowing for the expansion of methods used to stimulate all the senses of the patient, which is important in the wake of their vegetative states / coma /.

 

PROJECT IMPLEMENTATION PERIOD:   2014 – 2016

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress