O Zakonie Maltańskim - najważniejsze informacje

Zakon Maltański jest rzymskokatolickim świeckim zakonem religijnym. Główną misją grupy, jak sama nazwa wskazuje, jest zapewnienie ochrony i opieki medycznej ludności maltańskiej. Zakon stara się także promować rozwój duchowy poprzez podtrzymywanie tradycji, które były przekazywane przez starożytną linię zakonów śródziemnomorskich. Zakon działa w ponad 120 krajach na całym świecie, świadcząc usługi humanitarne, począwszy od pomocy w przypadku katastrof, takich jak huragan Katrina czy trzęsienie ziemi na Haiti.

Zakon Maltański w Polsce

Zakon Maltański, oficjalnie uznany w Polsce 17 września 1993 r. dekretem prezydenta Lecha Wałęsy. W ramach działalności humanitarnej udziela pomocy Polakom mieszkającym za granicą oraz cudzoziemcom przyjeżdżającym na leczenie lub wypoczynek, a także wspiera finansowo grupy defaworyzowane, np. dzieci specjalnej troski.

Uczestniczy także w międzynarodowych projektach mających na celu niesienie pomocy w następstwie klęsk żywiołowych, wojen i innych światowych kryzysów.

Zakon Maltański - działalność na świecie

Zakon Maltański jest świeckim zakonem religijnym, którego misją jest udzielanie pierwszej pomocy i świadczenie usług medycznych w razie potrzeby. Od czasu założenia w 1048 r. Zakon działa w 144 krajach, ale obecnie jego największa wspólnota znajduje się we Włoszech.

Organizacja została założona przez ośmiu Europejczyków, którzy chcieli pomagać w czasie wypraw krzyżowych, jakie odbywały się w tym czasie, udzielając pomocy wszystkim ludziom bez względu na ich religię czy pochodzenie etniczne. Na przestrzeni wieków organizacja rozrosła się w dużą międzynarodową grupę, która obecnie niesie pomoc humanitarną w wielu różnych miejscach na świecie.

Zakon Maltański - Misja i cele

Misją Zakonu jest zapewnienie opieki i wsparcia osobom chorym, ubogim i cierpiącym wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne. Oprócz swojej historycznej roli jako organizacji szpitalniczej, Zakon kładzie nacisk na walkę z ubóstwem poprzez pomoc w edukacji i programy zrównoważonego rozwoju.

Zakon Maltański jest świecką instytucją katolicką, której misją jest świadczenie usług charytatywnych i humanitarnych, zwłaszcza na rzecz osób potrzebujących lub odizolowanych.

Zakon Maltański - wartości, które promuje

Zakon Maltański jest świeckim zakonem religijnym, który od dawna kieruje się chrześcijańskimi zasadami, którymi żyje.

Promuje takie wartości, jak wiara, nadzieja, współczucie dla innych w potrzebie, bezinteresowna służba chorym i ubogim, rozwój duchowy poprzez modlitwę lub kontemplację, którą często można spotkać w klasztorach i konwentualnych, poświęcenie się służbie ludziom, którzy są ofiarami niesprawiedliwości. Ta organizacja uosabia cechy, które powinien uosabiać każdy człowiek!

© szpitalmaltanski.pl 2022